Regulamin

1. Postanowienia Wstępne

Wchodząc lub używając strony Proponuj.pl, powiązanych aplikacji, powiadomień email,
API, lub jakiegokolwiek innej udostępnianej przez nas usługi, zwanej w dalszej części tych
warunków korzystania „Usługami”, potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz niniejsze
warunki korzystania („Warunki”).
Niniejsze Warunki jak i Polityka Prywatności stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy
Tobą a Operatorem określającą użytkowanie Usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z
jej zapisami. Jeżeli nie zgadzasz się na zawarcie tej umowy nie możesz korzystać z
naszych Usług.

2. Akceptacja Warunków

Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować Warunków jeżeli ze względu na
swój wiek nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych, a także gdy Twoje
prawo do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług zostało ograniczone na
podstawie przepisów adekwatnego prawa mającego w Twoim przypadku zastosowanie.

3. Zmiany Warunków

Nasze Warunki oraz Polityka Prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie. W takim
przypadku poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, zanim
nowe Warunki („Nowe Warunki”) zaczną obowiązywać, chyba że zmiany związane są ze
sprawami administracyjnymi lub prawnymi. Wyrażasz zgodę by zostać poinformowanym o
Nowych Warunkach poprzez zamieszczenie ich na naszych Usługach, a także
akceptujesz to, że korzystanie przez Ciebie z Usług po dacie rozpoczęcia obowiązywania
Nowych Warunków (lub inne zachowanie, które na to będzie wskazywało) oznacza Twoją
zgodę na Nowe Warunki.

4. Specjalne Warunki

Od czasu do czasu możemy oferować specjalne aplikacje, produkty, lub usługi, które będą
posiadały własne warunki użytkowania („Specjalne Warunki”) będące uzupełnieniem tych
Warunków. W takim przypadku, w wypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Warunkami a
Specjalnymi Warunkami, te ostatnie będą stosowane, jednakże tylko w zakresie istnienia
takiego konfliktu.

5. Nasze Usługi

Udostępniamy Ci platformę, która umożliwia zamieszczanie, edycję, wyświetlanie,
przeglądanie , wyszukiwanie ogłoszeń, reklam i innej zawartości online. Pomimo, że
użytkownicy mogą używać oferowanych przez nas Usług do komunikacji i
przeprowadzania transakcji, to my nie uczestniczymy i nie jesteśmy stroną żadnej
transakcji pomiędzy użytkownikami. Rozumiesz i zgadzasz się, że używasz Usług i/lub
uczestniczysz w tych transakcjach na własne ryzyko. Podstawowe usługi oferowane przez
nas są bezpłatne, jednakże dodatkowo możemy oferować płatne produkty lub usługi.

6. Konta Użytkowników

W celu uzyskania dostępu do pewnych funkcji Usług może być konieczne założenie przez
Ciebie konta. W przypadku utworzenia takiego konta, musisz podać prawdziwe i
kompletne informacje oraz użyć adresu email, który należy do Ciebie.
Jesteś odpowiedzialny za aktywność na swoim koncie i zgadzasz się, że nie sprzedasz,
przetransferujesz, udzielisz licencji, będziesz współdzielił, ani nie przekażesz konta, ani
praw do konta, innej osobie ani podmiotowi. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne
przechowywanie hasła i danych swojego konta.
Prosimy niezwłocznie poinformowanie nas w przypadku gdyby doszło do jakiegokolwiek
nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta, użycia hasła lub złamania procedur
bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia
poniesione w wyniku użycia Twojego konta lub hasła przez inną osobę lub podmiot,
zarówno za jak i bez Twojej wiedzy.
Rozumiesz i zgadzasz się, że tworzenie wielu kont przez jednego użytkownika, jak i
tworzenie kont przez jednego użytkownika dla innych osób lub podmiotów, bez naszej
uprzedniej zgody, jest niedozwolone.
Nie możesz tworzyć kont za pomocą nieautoryzowanych sposobów, włączając w to użycie
zautomatyzowanego urządzenia, skryptu, bota, spidera, crawlera czy też scrapera.
Rozumiesz, że Twoje konto może zostać zamknięte w dowolnym momencie, w
szczególności w przypadku złamania lub zamiaru złamania tych Warunków.

7. Treści Użytkownika

Usługi, które udostępniamy, zawierają treści od nas, Ciebie i innych użytkowników. Do tych
treści („Treści”) zalicza się tekst, oprogramowanie, pliki, skrypty, grafiki, obrazy, zdjęcia,
dźwięki, muzyka, video, treści audiowizualne, materiały interaktywne i inne materiały,
dostępne na lub za pośrednictwem Usług. Prosimy wziąć pod uwagę, że za
pośrednictwem Usług mogą być dostępne Treści, powszechnie uznane za materiały
dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich i dostęp do tych Treści mogą mieć jedynie
osoby pełnoletnie.

8. Twoja Licencja na Korzystanie z Usług

Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nie zbywalnej, licencji na cały świat,
pozwalającej na dostęp do oraz użytkowanie Usług do celów osobistych. Licencja ta ma
charakter personalny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub
podmiotu. Licencja ta umożliwia Ci jedynie użytkowanie i dostęp do Usług w sposób
określony przez te Warunki.

9. Prawa

Nie przekazujesz nam praw własności do żadnych Treści, które umieścisz na lub za
pośrednictwem Usług. W zamian udzielasz nam jedynie niewyłącznej, zbywalnej,
nieodpłatnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, odtwarzania,
przetwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikowania, transmitowania, wyświetlania i
dystrybucji jakichkolwiek Treści, które zamieściłeś na lub za pomocą Usług.
Zgadzasz się, z tym że Usługi mogą być wspierane za pomocą przychodów, które
pochodzą z reklam oraz z tym, że możemy wyświetlać reklamy i inne materiały
promocyjne na, w pobliżu, w połączeniu z Twoimi Treściami lub na Usługach.
Jesteś odpowiedzialny za Treści, które zamieszczasz, a także odpowiadasz za
konsekwencje ich zamieszczania, dotyczy to także użycia tych Treści przez inne osoby.
Zamieszczając Treści na lub poprzez Usługi, oświadczasz, że jesteś właścicielem tych
Treści lub masz prawo do udzielenia nam praw i licencji określonych w tych Warunkach.
Dodatkowo potwierdzasz, że poprzez zamieszczenie Treści nie złamiesz ani naruszysz
praw osób trzecich i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszta wynikłe z zamieszczenia
tychże Treści.

10. Ograniczenia Dotyczące Treści i Użytkowania Usług

Wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za zachowanie jak i Treści, które zamieszczasz lub
wyświetlasz na lub poprzez nasze Usługi, a także za wszelkie konsekwencje, które mogą
wyniknąć z tego faktu. Ogłoszenia mogą zostać zamieszczone tylko we właściwej kategorii
i zabronione jest zamieszczanie duplikatów lub prawie identycznych ogłoszeń oraz innych
Treści.
Nie wolno zamieszczać na lub poprzez Usługi Treści:
• łamiących lub naruszających prawo,
• nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,
• zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody
tej osoby,
• dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych,
zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących
przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,
• oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe,
lub inne prawa osób trzecich,
• powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub
piramidy finansowe,
• promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w
reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie emaili.
Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez nas złamania tych Warunków,
ich naruszenia lub jeżeli podejrzewamy, że było to Twoją intencją, możemy zmienić
kategorię, skasować lub zablokować Twoje ogłoszenie, Treści lub część Treści.
Możesz używać Usług tylko w sposób zgodny z prawem oraz tymi Warunkami.
Zabronione są następujące działania:
• skanowanie, sprawdzanie czy testowanie naszych systemów czy sieci, lub
systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,
• manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług,
naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
• fałszowanie pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania
Treści jak i w emailach, a także używanie Usług w taki sposób by zmylić, zmienić,
lub zafałszować informacje dotyczące źródła,
• łączenie się z Usługami (ani też wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez
dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez te
Warunki), chyba, że uprzednio udzieliliśmy pisemnej zgody na takie czynności
(indeksowanie Usług przez roboty indeksujące jest dozwolone jedynie w zakresie
określonym w pliku robots.txt, jednakże kopiowanie Treści bez uzyskania naszej
wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione),
• zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to
takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów
komputerowych, bombardowanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do
tworzenia Treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub nadmiernie obciąża
nasze Usługi,
• próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej
oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,
• podszywanie się pod inną osobę lub podmiot,
• kopiowanie, wyświetlanie, zbieranie, reprodukcja, lub wykorzystywanie w inny
sposób jakichkolwiek Treści (w całości lub części) zamieszczonych przez lub
dostępnych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania naszej uprzedniej
pisemnej zgody (dotyczy to także Treści zamieszczonych przez Ciebie). Jeżeli
złamiesz powyższe postanowienia, zgadzasz się zapłacić nam 10 000 euro za
każdy dzień łamania tego warunku,
• wysyłanie niezamawianej reklamy w żadnej formie,
• obchodzenie blokad dostępu do Usług,
• zbieranie informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej
zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów).
Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas, za pomocą Usług, emaila lub telefonu,
powiadomień, informacji oraz wiadomości marketingowych, a także zgadzasz się na
kontakt odnośnie usług i produktów, które my oraz nasi partnerzy mogą oferować.

11. Wiek

Nasze Usługi skierowane są do osób pełnoletnich. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną
nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18 roku życia. Potwierdzasz, że masz
powyżej 18 lat i możesz w sposób zgodny z prawem zaakceptować te Warunki.

12. Usługi Płatne

Większość naszych usług i produktów jest bezpłatna, jednakże niektóre z naszych
dodatkowych usług lub produktów, włączając w to umieszczenie treści w określonych
sekcjach serwisu jako reklamy, ogłoszenia wyróżnione lub premium, pakiety ogłoszeń i
inne treści, możemy oferować odpłatnie („Płatne Usługi”). Jeżeli jakaś usługa lub produkt
jest oferowany odpłatnie to zostaniesz o tym poinformowany oraz będziesz mógł zapoznać
się z i zaakceptować warunki. Podczas dokonywania opłat za Płatne Usługi może być
wymagana akceptacja warunków firmy obsługującej płatności. Jesteś odpowiedzialny za
dokonanie płatności za usługi wraz ze stosownymi podatkami. Poinformujemy Cię o
wszelkich zmianach cen Płatnych Usług poprzez zamieszczenie ich na lub poprzez nasze
Usługi.
W przypadku złamania lub naruszenia tych Warunków lub zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia, iż Twoją intencją było ich złamanie lub naruszenie, to w takim przypadku
zastrzegamy sobie prawo do wycofania, usunięcia lub blokady Płatnej Usługi, którą
zamówiłeś lub opłaciłeś. Akceptujesz to, iż w takich przypadkach, a także w przypadku
zamknięcia konta, nie przysługuje Ci zwrot płatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za Płatne Usługi w
przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza Warunki,
lub gdy wierzymy, iż poprzez takie działanie możemy zapobiec finansowej stracie.
Jeżeli nie będziemy mogli pobrać płatności metodą wskazaną przez Ciebie lub Twoje
konto ma zaległości, możemy ściągnąć należności za pomocą innych mechanizmów lub
metod uwzględnionych w tych Warunkach lub w prawie.
Rozumiesz i zgadzasz się z tym, iż ze względu na charakter Płatnych Usług, które
oferujemy, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień,
które zostały już przetworzone. Akceptujesz również fakt, iż w przypadku konieczności
otrzymania faktury VAT, niezbędne jest zgłoszenie takiej prośby poprzez bezpośredni
kontakt z nami i podanie pełnych danych do faktury przed dokonaniem i opłaceniem
zamówienia.
Jeżeli rezydujesz na terenie UE, wyrażasz zgodę na wykonanie zamówionych usług i
rezygnujesz z prawa do rezygnacji określonego przez Consumer Rights Directive
(2011/83/EU) i inne podobne regulacje.
W przypadku zakupienia Płatnej Usługi, takiej jak na przykład pakiet umożliwiający
dodanie kilku ogłoszeń („Pakiet Ogłoszeń”) i nie wykorzystania jej w okresie 3 miesięcy,
zastrzegamy sobie prawo do anulowania takiej usługi bez zwrotu środków.
Dodawane reklamy muszą być zgodne z udostępnioną specyfikacją techniczną oraz nie
mogą emitować żadnych dźwięków.
Rozumiesz oraz akceptujesz fakt, iż w celu zaoferowania Płatnych Usług, możemy
polegać na obsłudze płatności przez podmioty trzecie („Operatorów Płatności”) i w takim
przypadku nie odpowiadamy za problemy z płatnościami, które wynikły po stronie
Operatora Płatności.
Koszt zamieszczenia ogłoszeń to odpowiednio 2 PLN netto w przypadku ogłoszenia
wyróżnionego oraz 4 PLN netto w przypadku ogłoszenia premium. W zależności od
lokalizacji użytkownika do cen należy doliczyć odpowiednią stawkę VAT. Natomiast koszty
innych usług zamieszczone są na odpowiednich stronach tychże usług. Wysokość opłat
może ulec zmianie.
Ogłoszenia płatne zamieszczane są zgodnie ze specyfikacją zawartą na stronie wyboru
usługi. Wszelkich reklamacji należy dokonywać poprzez przesłanie odpowiednio
wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie kontakt.

13. Prawa Autorskie i Znaki Towarowe

Usługi zawierają Treści należące do nas lub Treści do których posiadamy odpowiednie
licencje. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności
intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku
zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane,
podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
Zabronione jest także używanie nazw „Proponuj.pl”, ani innych podobnie brzmiących
nazw, znaków towarowych, logotypów, ani też innych elementów tworzących naszą markę.

14. Wyłączenie Gwarancji

Usługi świadczone są w „aktualnej postaci” i ani my, ani firmy od nas zależne, ani też firmy
działające na naszej licencji nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich.
W szczególności Operator nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje wymagania, ani też, że
świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy. Operator
nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Ciebie w następstwie
użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w
działaniu lub funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte.
Żaden z zapisów tych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i
nie możesz takich uprawnień w drodze umowy zmienić ani się ich zrzec.

15. Ograniczenie Odpowiedzialności

Żaden z zapisów tych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za straty, która
zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.
Nie przeglądamy Treści zamieszczonych przez użytkowników, ani nie jesteśmy
zaangażowani w transakcje pomiędzy użytkownikami. Akceptujesz i zgadzasz się nie
obarczać nas odpowiedzialnością za działania i Treści innych użytkowników. Nie
gwarantujemy wiarygodności Treści zamieszczanych przez innych użytkowników, ani
komunikacji pomiędzy użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.
W żadnym wypadku Operator, jego pracownicy, dyrektorzy, reprezentanci nie są
odpowiedzialni za bezpośrednie, pośrednie,przypadkowe, celowe straty czy uszczerbek
będący wynikiem użytkowania Usług, włączając w to przypadki w których straty czy
uszczerbek jest wynikiem niezdolności do użytkowania Usług, naszego zaniedbania, czy
też przerwy, zawieszenia, modyfikacji, zmian lub zakończenia świadczenia Usług.
Ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne bez względu na to czy Operator został
powiadomiony lub powinien wiedzieć, o możliwości wystąpienia takich strat czy
uszczerbku, czy też nie.
Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności i w takim przypadku
nie będą one Ciebie dotyczyły. W przypadku orzeczenia przez sąd odpowiedniej
jurysdykcji naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem Ciebie lub stron
trzecich (bez względu czy w związku z kontraktem, czynem zabronionym, zaniedbaniem,
ścisłym związku z czynem zabronionym, poprzez ustawę czy w inny sposób) jest
ograniczona do wysokości większej wartości z dwóch wymienionych: jednego (1) euro lub
opłat dokonanych na naszą rzecz prze Ciebie, jeżeli takie wystąpiły, w ciągu ostatnich
trzydziestu (30) dni poprzedzających wydarzenie, które było powodem powstania takiej
należności.
Informujemy, że Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych (lub też innych źródeł)
podmiotów trzecich. Akceptujesz fakt, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność, ani
poprawność takich stron internetowych, ani źródeł. Linki do takich stron czy źródeł nie
oznaczają naszego związku ani poparcia dla takich stron internetowych czy też źródeł, ani
też poparcia dla produktów lub usług oferowanych przez te strony internetowe czy też
źródła. Rozumiesz i akceptujesz własną odpowiedzialność za użycie takich stron
internetowych i źródeł.

16. Rekompensata

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Operatora (oraz jego pracowników, dyrektorów,
reprezentantów, spółek zależnych, partnerów, następców, dostawców usług) przed
jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w
tym kosztów sądowych i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w
wypadku złamania lub naruszenia przez Ciebie tych Warunków, praw osób trzecich
(włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, lub inne prawa własności
intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat,
które powstały na skutek dodanych przez Ciebie Treści .

17. Zgłaszanie Naruszenia Praw Autorskich lub Innych Praw
Własności Intelektualnej

Respektujemy prawo własności intelektualnej innych osób a także oczekujemy tego
samego od użytkowników naszych Usług. Zareagujemy na wszelkie zgłoszenia
naruszenia praw autorskich, które są zgodne z prawem i zostaną prawidłowo do nas
przekazane.
Pamiętaj, iż decydując się na wysłanie prośby o usunięcie treści poprzez przesłanie do
nas zgłoszenia naruszenia praw autorskich, rozpoczynasz proces prawny.
Zgadzasz się pokryć wszelkie szkody i koszta w przypadku przesłania do nas zgłoszenia
naruszenia praw autorskich, które jest nieprawdziwe, nieważne lub do którego nie
posiadasz odpowiednich praw.
W związku z powyższym, przed dokonaniem takiego zgłoszenia sugerujemy kontakt z
prawnikiem.
Udostępniamy narzędzia, które pomagają chronić prawa autorskie. Jeżeli chcesz zgłosić
naruszenie praw autorskich, musisz przesłać do nas, za pomocą specjalnego formularza
dostępnego jako część naszych Usług lub innej wskazanej przez nas metody (łącznie
zwanymi „INCC”), następujące informacje i dokumenty:
• Zidentyfikuj materiały, które zgłaszasz jako naruszające prawa autorskie, opisz
dokładnie zawartość chronioną prawami autorskimi,
• Zidentyfikuj i opisz dokładnie gdzie zlokalizowane są materiały,
• Twoje zgłoszenie musi zawierać lokalizacje URL. Jednakże w przypadku ogłoszeń
muszą one być zidentyfikowane za pomocą unikalnego ID, a zgłoszenie przesłane
osobno dla każdego ogłoszenia(wraz z unikalnym ID ogłoszenia) za pomocą INCC,
w przeciwnym razie nie będziemy w stanie zidentyfikować i usunąć Treści. W ten
sam sposób należy postąpić zgłaszając Treści, które można zidentyfikować za
pomocą unikalnego ID. Informacje o tym jak znaleźć ID ogłoszenia lub innych
treści, które można zidentyfikować za pomocą unikalnego ID znajdziesz na
stronach pomocy,
• Załącz do zgłoszenia Twoje dane kontaktowe, tak byśmy w razie potrzeby mogli się
z tobą skontaktować. Dane kontaktowe, które koniecznie należy załączyć to email,
numer telefonu oraz adres korespondencyjny,
• Przygotuj dokument, który zawiera następujące oświadczenia: „Potwierdzam w
dobrej wierze, że w przypadku materiałów chronionych prawami autorskimi, które
zostały opisane w tym zgłoszeniu jako naruszające prawa autorskie, nie została
uzyskana zgoda właściciela praw autorskich ani jego pełnomocnika.” oraz
„Przysięgam pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w tym
powiadomieniu są prawdziwe oraz że jestem właścicielem praw autorskich do
materiałów lub posiadam pełnomocnictwo udzielone mi przez właściciela praw
autorskich do materiałów, które zostały w tym przypadku naruszone. „, a także
dodatkowo następujące zdania w wersji angielskiej: „I have a good faith belief that
use of the copyrighted materials described above as allegedly infringing is not
authorized by the copyright owner, its agent, or the law.” oraz „I swear, under
penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am
the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive
right that is allegedly infringed.”. Kompletne zgłoszenie wymaga podpisu lub
podpisu elektronicznego właściciela praw autorskich lub osoby mającej
odpowiednie upoważnienie. Zgłoszenie i podpis musi zawierać Twoje pełne imie i
nazwisko.
• Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający Twoją tożsamość oraz
dokument potwierdzający posiadanie praw autorskich do materiałów, do których
prawa autorskie zostały w tym przypadku naruszone.
• Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać przesłane za pomocą INCC.
18. Użytkowanie Międzynarodowe
Biorąc pod uwagę globalny charakter Internetu, zobowiązujesz się przestrzegać
odpowiednich przepisów prawa, włączając w to przepisy prawa dotyczące transmisji
danych wysyłanych z kraju, w którym posiadamy, zarządzamy, wynajmujemy ,
nadzorujemy lub użytkujemy naszą infrastrukturę techniczną (jeżeli inny) lub kraju, w
którym przebywasz (jeżeli inny) oraz przestrzegać odpowiednich przepisów prawa w
zakresie akceptowalnych Treści, użytkowania i zachowania w Internecie.
19. Wypowiedzenie
Warunki będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub Operatora
jednym ze sposobów opisanych poniżej.
Możesz wypowiedzieć Warunki w dowolnym momencie poprzez powiadomienie nas
poprzez formularz kontaktowy, dezaktywacje konta oraz zaprzestanie korzystania z Usług.
Jeżeli posiadasz konto, powiadomienie wysłane przez formularz kontaktowy musi zostać
wysłane zanim dokonasz dezaktywacji konta. Akceptujesz to, że zastrzegamy sobie prawo
do archiwizacji, przechowywania i przeważania Treści, które zostały przez Ciebie dodane
do lub za pomocą Usług i zakończenie umowy nie skutkuje ograniczeniem tego prawa.
Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Warunków lub ograniczenia dostępu do całości
lub części Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, zarówno informując Cię z
wyprzedzeniem o tym fakcie jak rownież nie.
W momencie zakończenia Warunków, wszystkie licencje i inne prawa, które od nas
otrzymałeś przestają obowiązywać.
Wszystkie postanowienia tych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny
przetrwać zakończenie Warunków, włączając w to paragrafy 9, 13, 14, 15, 16, 20.
20. Warunki Ogólne
Niniejsze Warunki zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa właściwego dla
siedziby operatora i są regulowane przez te przepisy bez względu na stosowanie czy ich
konflikt z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca Twojej rezydencji.
Wszystkie roszczenia, postępowania prawne, czy spory powstałe w powiązaniu z
Usługami będą rozstrzygane przed sądami właściwymi dla opertora serwisu, chyba że
operator serwisu postanowi inaczej.
Jeżeli używasz Usług z innego kraju, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich
praw, które mają w Twoim przypadku zastosowanie.
Jeżeli którykolwiek zapis Warunków lub jego część zostanie z jakiegokolwiek powodu
uznany przez sąd lub sąd kompetentnej jurysdykcji za nieważny, nielegalny lub nie mający
zastosowania, pozostałe zapisy Warunków nadal będą wiążące.
Zgadzasz się na otrzymywanie od nas komunikacji w formie elektronicznej i akceptujesz,
że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które otrzymasz
od nas będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.
W przypadku złamania Warunków, poprzez korzystanie z Usług w sposób
nieautoryzowany, możesz nie otrzymać żadnych powiadomień. Zgadzasz się, że w takim
przypadku wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania z Usług w sposób
autoryzowany byś otrzymał, będą uznane jako dostarczone.
Nasz brak realizacji lub wykonania, któregokolwiek postanowienia tych Warunków, nie
oznacza rezygnacji z prawa do ich realizacji lub wykonania.
Żadna strona nie może przenieść Warunków na inną osobę lub podmiot, przy czym
zastrzegamy sobie prawo do dokonania takiego przeniesienia na spółkę zależną lub
spółkę holdingową, lub spółkę będącą spółką zależną tejże spółki holdingowej.
Aktualna wersja tych Warunków unieważniaja jakiekolwiek poprzednie wersje tychże
Warunków.
Nie będzie żadnych innych beneficjentów tych Warunków, chyba że odpowiednie zapisy
Warunków stanowią inaczej.

Proponuj.pl - Darmowe ogłoszenia. Łatwo dodaj bezpłatne ogłoszenia.

@ All Copyrights Reseverd 2017 - SDS